Skip to main content

Regulamin obiektu

Niniejszy regulamin ma zastosowanie wobec osób korzystających z usług obiektu Zona 71 mieszczącego się pod adresem Robotnicza 1A, 53-607 Wrocław (zwanym dalej “Halą”)

§1
Każdy gracz przed grą zobowiązuje się do zapoznania i zaakceptowania Regulaminu Zona71, a także przestrzegania poleceń osób odpowiedzialnych za obsługę lokalu. Zakup biletu na dowolną grę oznacza zapoznanie się z Regulaminem Zona71 i jego akceptację.

§2
Osoby przebywające na terenie Hali, powinny zachowywać się w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla siebie i osób przebywających na jego terenie, a także zachować czystość i porządek.

§3
W grze może jednocześnie uczestniczyć maksymalnie 16 osób. W przypadku korzystania z systemu “Hero Blast” liczba ta wynosi 12.

§4
Obsługa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, pozostawione na terenie Hali. Cenne przedmioty należy pozostawić w zamykanych szafkach znajdujących się na terenie Hali. W przypadku zgubienia kluczyka Klient jest zobowiązany do uiszczenia kwoty 20 zł celem pokrycia kosztu wyrobienia nowego klucza.

§5
Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że teren gry jest słabo oświetlony a gra wymaga wysiłku fizycznego i mogą zdarzać się kontuzje tj. otarcia, zadrapania i siniaki.

§6
Na terenie Hali zabrania się:
– biegania oraz czołgania;
– agresywnego zachowania w stosunku do innych osób;
– fizycznego kontaktu między Graczami;
– chwytania broni innego Gracza;
– używania broni i wyposażenia Hali w sposób inny niż przedstawiony przez Obsługę w czasie szkolenia;
– wspinania lub wieszania się na ściankach lub elementach wyposażenia Hali;
– wnoszenia przedmiotów mogących zagrażać bezpieczeństwu innych Graczy;
– gry pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

§7
W lokalu można spożywać alkohol po podpisaniu stosownego oświadczenia, które przenosi pełną odpowiedzialność za ewentualne wypadki na uczestnika imprezy. Zamiar spożywania alkoholu należy uprzednio zgłosić obsłudze przed rozpoczęciem rezerwacji.

§8
Niedozwolona jest gra w butach na wysokim obcasie oraz z odsłoniętym czubkiem, zalecana jest gra w obuwiu sportowym na płaskiej podeszwie.

§9
Zona71 oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, kopia polisy znajduje się do wglądu na miejscu.

§10
Zabrania się udziału w grze uczestników:
– będących pod wpływem alkoholu i środków odurzających, w tym leków mających wpływ na percepcję i koordynację ruchową,
– kobiet w ciąży,
– mających przeciwwskazania zdrowotne do uprawiania sportu,
– cierpiących na schorzenia w których migające / pulsujące światło tworzy ryzyko dla zdrowia.

§11
Za podanie nieprawdziwych bądź zatajenie okoliczności eliminujących z gry, odpowiedzialność ponosi uczestnik.

§12
Obsługa ma prawo odmówić uczestnictwa w Grze osobom nie spełniającym w/w wymagań

§13
W wyjątkowych okolicznościach Obsługa może odmówić uczestnictwa w Grze bez podania przyczyny.

§14
Każdy uczestnik, po wcześniejszym uiszczeniu opłaty, zgodnie z obowiązującym cennikiem, zostaje wyposażony w karabin wraz z opaską i czujnikami oraz sprzęt opcjonalny. Po zakończeniu gry uczestnik zobowiązuje się do ich zwrotu w stanie nie gorszym niż sprzęt został mu wydany.

§15
Przed przystąpieniem do gry uczestnicy przechodzą szkolenie z zakresu bezpieczeństwa w miejscu gry a także sposobu korzystania ze sprzętu.

§16
W trakcie gry należy trzymać karabin oburącz.

§17
Osoby, które dopuszczają się uszkodzeń lub dewastacji sprzętu i wyposażenia lokalu, zobowiązane są do poniesienia wszelkich konsekwencji, w tym finansowych, za wyrządzone szkody.

§18
Wszelkie usterki techniczne lub niebezpieczne sytuacje, w tym odniesione urazy, Gracz jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać obsłudze lokalu.

§19
W grze mogą brać udział osoby powyżej 18 roku życia. Osoby od 9 do 17 roku życia mogą wziąć udział w grze tylko za zgodą rodzica lub opiekuna. Osoby poniżej 9 roku życia mogą wziąć udział w grze wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

§20
Obsługa ma prawo zażądać od Klienta okazania dowodu tożsamości oraz wyprosić z Hali osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

§21
Gracz może opuścić teren Hali dobrowolnie i w każdym czasie, po wcześniejszym zdaniu obsłudze sprzętu, który został mu wydany przed grą zgodnie z § 13. W takim przypadku nie ma możliwości uzyskania zwrotu kosztów opłat poniesionych przez gracza.

§22
Gracze, którzy nie będą przestrzegali Regulaminu oraz zasad bezpieczeństwa mogą zostać wyproszeni z Hali bez prawa zwrotu poniesionych kosztów.

§23
Pierwszeństwo udziału w grze mają osoby, które dokonały uprzedniej rezerwacji.